Privacyverklaring Toerisme Westerlo

Toerisme Westerlo vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom voert de organisatie een privacybeleid waarbij de medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk, discreet en integer omgaan met je gegevens en met de door jou aan ons gegeven informatie.

Deze privacyverklaring heeft als doel om je te informeren over hoe Toerisme Westerlo omgaat met persoonsgegevens die ze via verschillende kanalen krijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens respecteert Westerlo de Belgische privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook AVG en GDPR genoemd).

Hoe gaat Toerisme Westerlo om met je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bevatten informatie over natuurlijke personen zoals een naam, een adres, een e-mailadres en een telefoonnummer. De persoon wordt zo identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een brochure aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. We verwerken ze zorgvuldig en in overeenstemming met de privacywetgeving.

Voor taken en dienstverlening waarvoor er geen specifieke wettelijke bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens bestaan, gebruikt Westerlo je persoonsgegevens enkel voor de dienstverlening of voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. We vragen voor die niet-wettelijk bepaalde verwerking van je persoonsgegevens telkens je toestemming en geven die gegevens ook niet door aan derden zonder je voorafgaandelijke toestemming.

Bewaartermijnen

Toerisme Westerlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode bewaard worden als ze uitsluitend verwerkt worden voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de wettelijke bewaartermijnen verwijzen we naar de archiefselectielijsten van het Rijksarchief.

Beveiliging

Toerisme Westerlo heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Website

De website www.toerismewesterlo.be is de website van Toerisme Westerlo en wordt beheerd door de medewerkers van Toerisme Westerlo en de communicatiedienst Westerlo.

 • aanpassingen, aanvullingen en verwijderingen
  De inhoud van de websites (links inbegrepen) wordt dagelijks aangepast. Teksten, beelden en toepassingen kunnen steeds, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
 • vrij gebruik teksten
  De teksten op deze websites mogen vrij gebruikt worden. Tenzij anders aangegeven, is de informatie die je op deze websites vindt, vrij van rechten. De informatie mag je, liefst met bronvermelding, kosteloos voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden gebruiken.
 • auteursrechtelijke bescherming van toepassingen en grafische elementen
  Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen zoals foto's, filmpjes, geluidsfragmenten en plannen op de websites worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd zijn, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt is en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen is. Neem hiervoor contact op via info@toerismewesterlo.be.
 • technische schade en virussen
  Toerisme Westerlo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van deze websites. Toerisme Westerlo is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien die op deze websites zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
 • onjuiste of onvolledige informatie
  Toerisme Westerlo levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites volledig, correct, precies, actueel en leesbaar is. Toerisme Westerlo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens op deze websites. Als je foute of ontbrekende informatie op de website opmerkt dan kan je daarvoor terecht op info@toerismewesterlo.be. Toerisme Westerlo engageert zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • links naar websites van derden
  Toerisme Westerlo plaatst nuttige links op de eigen websites naar websites van derden. Toerisme Westerlo geeft geen enkele garantie over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden.
  Toerisme Westerlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel, nutteloos of in strijd met de wetgeving is, behoudt Toerisme Westerlo zich het recht de link naar die website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kan je melden via info@toerismewesterlo.be.
  Toerisme Westerlo behoudt zich het recht voor om links naar externe informatie te weigeren.
 • e-loket
  Via het e-loket op de website kan je jezelf inschrijven voor activiteiten en mailings. Je kan er ook brochures mee opvragen. Wie wil inschrijven voor een activiteit of een mailing wordt elke keer uitdrukkelijk gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens. Die toestemming geldt enkel voor die specifieke vraag.
 • niet-toegestaan gebruik van de websites
  • informatie van de website op een onrechtmatige of onwettelijke manier gebruiken.
  • de website beschadigen, vervormen, onderbreken of op enige wijze minder efficiënt maken.
  • de websites zo gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website gebruiken voor transmissie of posten van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Toerisme Westerlo behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Welke rechten heb je?

De Belgische privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 geven je een aantal rechten over je persoonsgegevens die Toerisme Westerlo verwerkt.

 • Recht op inzage, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens
  Je hebt het recht te vragen welke persoonsgegevens Toerisme Westerlo over jou verwerkt. Ook kan je vragen om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Daarbij geef je aan welke wijzigingen je wil laten aanbrengen.
 • Recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens
  Je hebt het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.
 • Recht om klacht in te dienen
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je vindt dat Toerisme Westerlo de Belgische en de Europese privacywetgeving niet naleeft.

Voor de uitoefening van deze rechten kan je contact opnemen met privacy@westerlo.be en met de functionaris gegevensbescherming. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk. Er worden geen kosten aangerekend. Wanneer de vragen kennelijk onredelijk, buitensporig of repetitief zijn, kan Toerisme Westerlo administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Er kan ook geweigerd worden om je verzoek in te willigen als er wettelijke bepalingen of voorschriften zijn die dat verhinderen.

Cookies

www.toerismewesterlo.be maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website.

De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de pc te herkennen bij een volgend bezoek en te weten of je de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld hebt. Dit vergemakkelijkt je toegang tot de website waardoor je sneller en efficiënter kan navigeren. Je kan je browser configureren zodat hij je waarschuwt telkens er cookies aangemaakt worden of zodat hij de aanmaak ervan verhindert.

Op de website van Toerisme Westerlo gebruiken we ook cookies van Google Analytics en van AddThis. Google Analytics dient om statistieken bij te houden over bezoekersaantallen aan de website. AddThis dient om gemakkelijk berichten van de website te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de websites of de gegevens die erop staan, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Meer info

We doen heel wat inspanningen om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Met vragen over ons privacybeleid of over de gegevens die we over je verzamelen of verwerken, kan je terecht bij privacy@westerlo.be.